Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  Star
  97
  Thiên Long
  2
  Ph
  95
  Thiên Long
  3
  DmTc
  94
  Tinh Túc
  4
  #G#b#e3c33ccLo Nh
  91
  Võ Đang
  5
  #G#b#e3c33ccLo Tam
  85
  Thiên Long
  6
  #33#b#g0f0ff0B B#33
  76
  Nga My
  7
  #eaf0000#YNng Ma ng
  75
  Tiêu Dao
  8
  #-09#b#eee1eeeBoss
  60
  Võ Đang
  9
  #b#g0f0ff0Btt
  53
  Cái Bang
  10
  #cFF0000#bChut
  49
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private