Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  CThn
  63
  Võ Đang
  2
  Vinahouse
  53
  Thiên Long
  3
  YTPh
  52
  Thiên Long
  4
  NhcLoTam
  40
  Tiêu Dao
  5
  Sim
  31
  Nga My
  6
  NhcLOTam
  29
  Nga My
  7
  zSOIDEMz
  21
  Thiên Long
  8
  #ef12345#Y#b6QUT
  18
  Tiêu Dao
  9
  Lm
  16
  Thiên Long
  10
  Tm
  13
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private